ونکوور در آخر هفته بسیار سرد بود و رکورد آب و هوا را شکست

این آخر هفته هوا فوق العاده سرد بود. در BC هوا به اندازه‌ای سرد بود که رکوردهایی را که بیش از 100 سال قدمت داشتند، شکست.
طبق داده های اولیه Environment Canada، ده ها شهر از جمله ونکوور، به لطف توده هوای قطب شمال، رکوردهای طولانی مدت دما را شکستند.
با اندازه گیری دما در ایستگاه فرودگاه بین المللی ونکوور، یک رکورد جدید در 2 دسامبر در منفی 5.7 درجه سانتی گراد به ثبت رسید.
رکورد قبلی منفی 5.6 درجه سانتیگراد بود که در سال 1954 ثبت شده بود. سوابق از سال 1896 در این منطقه نگهداری می شوند.
در مجموع 12 منطقه رکورد دما را شکستند. در اینجا چند مورد در نزدیکی مترو ونکوور آمده است:
Abbotsford
رکورد جدید: منفی 9.8 درجه سانتیگراد
رکورد قدیمی: منفی 6.2 درجه سانتیگراد در سال 2014 ثبت شد
Agassiz
رکورد جدید: منفی 9.7 درجه سانتیگراد
رکورد قدیمی: منفی 9.0 درجه سانتی گراد در سال 1985 ثبت شد
Hope
رکورد جدید: منفی 11.8 درجه سانتیگراد
رکورد قدیمی: منفی 8.3 درجه سانتی گراد در سال 1970 ثبت شد
Squamish
رکورد جدید: منفی 11.7 درجه سانتیگراد
رکورد قدیمی: منفی 17.6 درجه سانتیگراد در سال 1985 ثبت شد
Whistler
رکورد جدید: منفی17.7 درجه سانتیگراد
رکورد قدیمی: منفی 13.9 درجه سانتی گراد در سال 1984
White Rock
رکورد جدید: منفی 6.4 درجه سانتی گراد
رکورد قدیمی: منفی 5.4 درجه سانتیگراد در سال 2014 ثبت شد.
در ونکوور، برای اواخر روز دوشنبه و اوایل سه شنبه برف پیش بینی شده است.
خود را گرم نگه دارید!

Call Now Button