یک چهارم از جمعیت فعلی کانادا مهاجر هستند

مرکز آمار کانادا برخی اطلاعات مربوط به سرشماری انجام شده در سال 2021 را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر یک چهارم از ساکنان کانادا مهاجر هستند، که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۱ به یک سوم افزایش پیدا کند.
مهاجر به آن دسته از ساکنان کانادا گفته می شود که مدتی از دوران زندگی خود در کانادا را مهاجر جدید (Landed Immigrant) یا مقیم دائم (Permanent Residents) بوده‌اند.
بر اساس سرشماری سال 2021، 8.3 میلیون نفر از ساکنان کنونی کانادا مهاجر محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش، چهار پنجم از رشد نیروی کار کانادا در فاصله سال های 2016 تا 2021 از میان مهاجران بوده است.
در سال های گذشته بیشتر مهاجران کانادا اروپایی بودند، ولی در حال حاضر اکثر مهاجران از آسیا و خاورمیانه می‌آیند.
از هر پنج مهاجر کانادا یک نفر متولد هند است.

Hope you enjoyed this article, please also be sure to follow our friends

Meta Marketing | Daneshmand Magazine | Salam Vancouver Magazine | Salam LAX | Salam 118 | Pars Handyman | IRACA Group Construction | Sienna Renovations | Century Cabinets | Century Cuts | Broadway Cabinets | Doctor Home Inspections | Concord Home Inspections | Concord Solar | Concord Marketing |

Call Now Button