کانادایی‌ها بیش از هر زمان دیگر از افزایش مهاجران استقبال می کنند

جدیدترین نظرسنجی The Environics Institute of Canada، که با مشارکت Century Initiative انجام شده نشان می دهد، کانادایی ها بیشتر از هر زمان دیگری در نیم قرن گذشته موافق افزایش تعداد مهاجران هستند.
تقریبا ۷۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر آنها سطوح فعلی مهاجرت در کانادا خیلی بالا است؟ با آن مخالف یا کاملا مخالف بودند.
در ۴۵ سال گذشته که این نظرسنجی انجام می شده، این بیشترین حمایت از مهاجرت در میان کانادایی ها به شمار می رود.
آمار سرشماری سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد، مهاجران ۲۳ درصد از کل جمعیت کانادا یا ۸.۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌کند تعداد مهاجران تا سال ۲۰۴۱ به ۳۴ درصد از کل جمعیت کشور افزایش یابد.
حمایت از افزایش مهاجران، در میان حامیان حزب لیبرال فدرال ۷۹ درصد، در بین طرفداران حزب نیودموکرات NDP معادل ۸۵ درصد و حزب سبز ۸۴ درصد است.
میزان حمایت طرفداران این سه حزب از مهاجرت نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴، ۴ و ۱۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر ۴۳ درصد از حامیان محافظه‌کاران معتقدند که سطح مهاجرت فعلی بسیار بالاست.

Call Now Button