برنامه های وزارت مهاجرت برای ساده سازی روند تمدید مجوز کار کارگران موقت خارجی

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در نظر دارد روش جدیدی را برای بررسی مجوز کار کارگران خارجی به کار بگیرد.

روش جدید مشمول کارگران خارجی ای خواهد شد که از قبل مجوز کار کانادا دارند و قصد دارند برای ادامه کار در همان شغل و برای همان کارفرما مجددا درخواست مجوز دهند.

این پیشنهاد در جهت کاهش پرونده ها، بهبود خدمات و جبران کمبود نیروی کار در کانادا ارائه شده است. ساده سازی روند تمدید مجوز کار برای برنامه کارگران موقت خارجی (TFWP) در دستور وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) نیز قرار دارد.

بر اساس داده ها، بین ژانویه 2017 و  آگوست 2022، وزارت مهاجرت کانادا 71955 درخواست از کارگران خارجی برای همان کارفرما و همان شغل قبلی دریافت کرده است. بنابراین این سازمان معتقد است که اقدامات جدید در بهبود روند تمدید مجوز کار مفید خواهد بود.

متقاضیان با شرایط زیر واجد شرایط این فرآیند خواهند بود:

در پنج سال گذشته، برای یک کارفرمای خاص مجوز کار دریافت کرده باشند.
باید برای همان کارفرما، یک مجوز کار جدید ثبت کنند.
آنها باید کار خود را در همان شغل با همان کد NOC ادامه دهند.
قبل از ارائه درخواست جدید یا در حین ارائه درخواست جدید باید اطلاعات بیومتریک خود را ارسال کنند.
باید تمام الزامات دیگر این فرآیند را در طول فرآیند بررسی، برآورده کنند.

برنامه کارگران موقت خارجی کانادا (TFWP) به کارفرمایان کانادایی این امکان را می دهد تا در زمانی که برای موقعیت های خالی قادر به یافتن کارمندان داخلی واجد شرایط نیستند، کارمندان خارجی را استخدام کنند.

اکثر کارفرمایانی که از طریق برنامه TFWP اقدام به استخدام می کنند باید تاییدیه LMIA بگیرند، یعنی کارفرمایان باید دلیل استخدام کارگران خارجی را مشخص کنند و نشان دهند استخدام کارگران خارجی تأثیر مثبت یا خنثی بر اقتصاد کانادا خواهد داشت.

همچنین، کارفرمایان باید مدارکی ارائه دهند که نشان دهد قبل از استخدام کارگران خارجی، هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائم واجد شرایطی را برای پر کردن موقعیت های شغلی خالی پیدا نکرده اند.

Call Now Button