بیش از یک پنجم از مهاجران به شهر وست ونکوور در 5 سال گذشته ایرانی هستند

آخرین سرشماری در سال 2021 نشان داد، 45.7 درصد از جمعیت وست ونکوور مهاجران هستند. در مقایسه 38.3 درصد از جمعیت North Van city و 32.3 درصد از جمعیت District of North Vancouver و 41.7 درصد از جمعیت مترو ونکوور مهاجر هستند.
نرخ و تعداد کل مهاجران جدید به وست ونکوور در پنج سال گذشته ثابت بوده اما در مقایسه، دو شهرداری دیگر نورث شور شاهد رشد مداوم مهاجران بوده اند. وست ونکوور میزبان 5250 مهاجر جدید، 7155 نفر به North Van city و 7145 نفر به District of North Vancouver نقل مکان کرده اند.
اندی یان مدیر برنامه شهری SFUدر مورد ساختار جمعیتی وست ون می گوید، این منطقه در دهه های گذشته پذیرای مهاجرینی متمایز از نورث شور و مترو ونکوور بوده و عوامل پیچیده مختلفی در این مسیر با مهاجرت و جذب ثروت جهانی همراه شده است.
رسانه از وست ونکوور به عنوان جایی که ثروتمندان از تمام دنیا برای گذران زندگی بی دغدغه و آرام به آن کوچ می کنند، نام می برند.
این منطقه در حدود 100 سال پیش زمانی که خانواده گینس بریتیش پراپرتیز را در سال 1931 خریداری کردند، به عنوان یک منطقه لوکس به ثروتمندان عرضه شد.
63.4 درصد از جمعیت تازه مهاجر وست ونکوور در 5 سال اخیر از کشورهای آسیایی بوده اند. چین (26.7 درصد کل) و ایران (22.2 درصد) هستند. حدود یک چهارم از مهاجران (22.6 درصد) از کشورهای اروپایی و تعداد کمتری از قاره آمریکا (5.7 درصد) و آفریقا (4.8 درصد) هستند.
بیش از نیمی (51.4 درصد) از تازه مهاجران در 5 سال اخیر درDistrict of North Vancouver، از کشورهای آسیایی هستند، 22.7 درصد ایران، 7 درصد چین و 5.6 درصد فیلیپین. همچنین 29.7 درصد مهاجران از اروپا، 10.2 درصد از قاره آمریکا و 6.4 درصد از آفریقا بوده اند.

در North Van city حدود 56 درصد از کشورهای آسیایی بودند به طوری که در بین آنها 22.7 درصد ایران، 7 درصد چین و 5.6 درصد فیلیپین. 26.4 درصد از مهاجران از اروپا، 9.7 درصد از قاره آمریکا و 5.2 درصد از آفریقا بوده اند.
اداره آمار کانادا گزارش می دهد، بیش از نیمی (56.3 درصد) از مهاجران اخیر کانادا، به دلیل ثروت زیاد برای کمک به اقتصاد کشور پذیرفته شده اند . اما آمار مهاجران ثروتمند در وست ونکوور به مراتب از این معدل بالاتر است، به طوری که 78.5 نفر از مهاجران این شهر با استطاعت مالی بالا پذیرفته شده اند.
در مقابل، وست ونکوور کمترین جمعیت پناهنده (3.8 درصد) را در مقایسه با District of North Vancouver با 6.1 درصد و North Van city با8.3 درصد دارد.

Call Now Button