کاهش تعداد پیروان دین مسیحیت در بریتانیا

نتایج سرشماری سال ۲۰۲۱ که اخیرا از سوی دفتر ملی آمار بریتانیا منتشر شده است نشان داد، کمتر از نیمی از جمعیت انگلستان و ولز، ۴۶.۲ درصد خود را مسیحی معرفی کرده‌اند، این میزان در سرشماری یک دهه پیش ۵۹.۳ درصد بود.
تعداد کسانی که خود را مسلمان معرفی کرده اند، به ۶.۵ درصد رسیده که این رقم در سرشماری یک دهه پیش ۴.۹ درصد بود.
بیش از یک سوم از جمعیت انگلستان ۳۷ درصد نیز اعلام کردند پیرو هیچ کدام از ادیان نیستند، این رقم در سرشماری سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد بود.

Call Now Button