عوامل موثر بر افزایش نرخ خودکشی در کانادا

مطالعه جدید مرکز اعتیاد و سلامت روان کانادا (CAMH) نشان داد، کانادا یکی از کشورهای قاره آمریکا است که بیشترین میزان خودکشی را دارد.

بر اساس این تحقیق در سال ۲۰۱۹، کانادا در میان ۳۳ کشور مورد بررسی در قاره آمریکا رتبه ششم تعداد قربانیان خودکشی را داشته است.

در این قاره در سال ۲۰۱۹، کشور گویان بالاترین میزان مرگ‌ومیر خودکشی را برای مردان با ۶۴.۹۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و زنان ۱۶.۹۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته، و کشور باربادوس کمترین میزان مرگ‌ومیر خودکشی را برای مردان با ۰.۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و زنان با ۰.۴۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته است.

این مطالعه اولین مطالعه در نوع خود است که به بررسی عوامل زمینه‌ای خاص مرتبط با نرخ ملی خودکشی در قاره آمریکا می‌پردازد. محققان با استفاده از داده‌های سازمان بهداشت جهانی، هشت عامل در سطح جمعیت را تشخیص دادند، که بر میزان خودکشی تأثیر می‌گذارند.

بر این اساس مصرف الکل، نابرابری تحصیلی، هزینه‌های بهداشتی، میزان قتل، مصرف مواد مخدر تزریقی، تعداد پزشکان شاغل، تراکم جمعیت و نرخ بیکاری بر میزان خودکشی منطقه تأثیر می‌گذارد.

نویسندگان این تحقیق می‌گویند، در ۲۰ سال گذشته، نرخ خودکشی در بقیه نقاط جهان رو به کاهش، اما در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی در حال افزایش است.

آمریکای شمالی با ۱۴.۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر بالاترین میزان خودکشی را در مقایسه با منطقه آند در آمریکای جنوبی دارد که با ۳.۹ در هر ۱۰۰ هزار نفر کمترین میزان خودکشی را دارد.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد عوامل بروز خودکشی در مردان و زنان متفاوت است. مثلا، زمانی که توزیع نابرابر منابع تحصیلی وجود داشته باشد، میزان خودکشی در میان زنان افزایش پیدا می کند.

Call Now Button