مالیات GST برای خانه های نوساز اجاره ای حذف شد

دولت فدرال در تلاش برای کمک به کاهش هزینه های زندگی، ابتکار جدیدی را برای ساخت هر چه بیشتر ساختمان های اجاره ای اعلام کرد.

ترودو گفت، دولت فدرال مالیات GST را از ساختمان‌های آپارتمانی نوساز اجاره‌ای حذف خواهد کرد. در انتخابات 8 سال گذشته لیبرال‌ها این وعده را داده بودند.

ترودو گفت، استان ها نیز به انجام این کار تشویق می شوند.

این تصمیم، هزینه نیروی کار و مصالح ساختمانی را برای سازندگان خانه کاهش می‌دهد.

او گفت، فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر صنعت نیز، از شرکت‌های موادغذایی نیز درخواست کرده طرحی را تا روز شکرگزاری، برای تثبیت قیمت مواد غذایی در کانادا ارائه کنند.

Call Now Button