کاهش جرائم با اسلحه گرم در کانادا

گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد، میزان جرائم اسلحه گرم در کانادا در سال ۲۰۲۱ ، پنج درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است.

در این مدت، جرائم خشونت‌آمیز ۴ درصد افزایش داشته اند، اما جرائم با استفاده از اسلحه گرم در مناطق شهری کم تر شده است. به طور مثال میزان این نوع جرائم در تورنتو در سال ۲۰۲۱، ۲۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ بوده است.

اما این جرائم در مقایسه با ده سال گذشته، در سطح کانادا ۲۵ درصد افزایش داشته است.

در مجموع، در ۲.۶ درصد از جرائم خشونت‌آمیز، اسلحه گرم دخالت داشته است.

مجرمان بیشتر از چاقو، مواد آتش‌زا و وسایل ضربه‌زننده استفاده کرده اند.

Call Now Button