معلمی اهل BC که گفته می‌شود به دانش‌آموزان ناسزا گفته است، به دلیل تحقیر کردن کودکان مورد توبیخ قرار گرفت

یک معلم اهل B.C. که گفته می‌شود دانش‌آموزان را کتک می‌زند یا به آنها ناسزا می‌گوید، به دلیل رفتار نکردن با “وقار و احترام” با دانش‌آموزان مورد توبیخ قرار گرفت.

مجوزی از سوی B.C. Commissioner for Teacher Regulationنشان می دهد، Elaine Joy Fraser گواهینامه معلمی خود را در سپتامبر 1989 دریافت کرد.ه است

در سال تحصیلی 2021-22 بود که یکی از والدین از رفتار Fraser در کلاس ابتدایی شکایت کرد.

Fraser در مقابل همکلاسی‌های آن دانش‌آموز اظهارات تحقیرآمیزی نسبت به او داشته و در پاسخ به رفتار کودک، به همکلاسی‌های دانش‌آموز پاداش داده تا او را کنار بگذارند.

این دانش آموز گزارش داده، از این موضوع صدمه دیده است.

در نتیجه، منطقه در 11 مارس 2022 نامه ای را برای Fraser صادر کرد که در آن به او یادآوری شد وظایف خود را به گونه ای انجام دهد که ایمنی عاطفی دانش آموزانش را تقویت کند و نشان دهد که تنوع در کلاس درس او ارزشمند است.

او موافقت کرد که این اقدامات یک سوء رفتار حرفه ای بود.

اما در 3 نوامبر 2009، به دنبال این ادعا که وی دانش‌آموزی را با یک کتاب درسی زده است، توبیخ کتبی برای او صادر شد.

در 18 جون 2010، ناحیه یک توبیخ کتبی دیگر برای Fraser صادر کرد به دنبال این ادعا که او با پای خود به پشت پای دانش آموزی زده بود تا توجه او را جلب کند.

همچنین گفته می‌شود Fraser سر دانش‌آموزان فریاد می‌زند و به آنها ناسزا می‌گوید. منطقه به Fraser دستور داد که از هرگونه تماس فیزیکی نامناسب با دانش‌آموزان خودداری کند و به آنها ناسزا نگوید.

Fraser با توبیخ بر اساس Teachers Act موافقت کرد و همچنین با این الزام موافقت کرد که دوره “ایجاد یک محیط یادگیری مثبت” را در مؤسسه Justice Institute در BC تا 31 مارس 2024 تکمیل کند.

Call Now Button