برنامه زمستانی Whistler Transit از 3 دسامبر آغاز می شود

در حالی که Whistler برای فصل شلوغ زمستانی آماده می شود،Resort Municipality of Whistler (RMOW) و BC Transit اعلام کردند، سرویس اتوبوس زمستانی از شنبه 3 دسامبر بازخواهد گشت.

گسترش خدمات با روز افتتاحیه تپه اسکی امسال همزمان نخواهد شد، زیرا اتوبوس های اضافی کمی بیش از یک هفته پس از افتتاح Whistler Blackcomb در 24 نوامبر شروع به کار خواهند کرد.

در این تغییر سرویس فصلی، اتوبوس‌های اضافی در مسیرهای زیر مشاهده می‌شوند:

4 Marketplace Shuttle

5 Upper Village/Benchlands

6 Tapley’s/Blueberry

10 Valley Express (route starts at 6 a.m.)

20 Cheakamus

20X Cheakamus

21 Spring Creek

30 Emerald via Alpine

31 Alpine only

32 Emerald via Spruce Grove/White Gold

راهنمای زمستانی rider’s guide به آدرس https://www.bctransit.com/whistler/schedules-and-maps/riders-guide?utm_source=north%20shore%20news&utm_campaign=north%20shore%20news%3A%20outbound&utm_medium=referral سفرهای اضافی و اطلاعات بیشتر در مورد سرویس اتوبوس را فهرست کرده است. سرویس اتوبوس زمستانی از 3 دسامبر 2022 تا 2 آوریل 2023 قابل اجرا است.

به گفته  BC Transit، سرویس های اضافی و اتوبوس ها ممکن است از ساعت 2:30 تا ساعت 5:30 بعد از ظهر برای حمایت از دوره های پر تقاضا مانند تعطیلات آخر هفته و تعطیلات زمستانی مدارس مستقر شوند. برای به‌روزرسانی‌های فوری و برنامه‌ی اتوبوس ها، از NextRide به آدرس https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnextride.whistler.bctransit.com%2F&data=05%7C01%7Crwisla%40wplpmedia.com%7C6d307937a6fa4eb520d008dac9b09a2b%7C5a6f30998a9543e9a941e2c7022c9f11%7C0%7C0%7C638044057579508542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BvKD%2B8%2FZtvf2hlSkjpkj625XziyFeIAT%2B%2FsGKMnhTBI%3D&reserved=0&utm_source=north%20shore%20news&utm_campaign=north%20shore%20news%3A%20outbound&utm_medium=referral را بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها، برنامه ریزی سفر و کرایه ها، لطفاً از bctransit.com/Whistler به آدرس https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bctransit.com%2Fwhistler%2Fhome&data=05%7C01%7Crwisla%40wplpmedia.com%7C6d307937a6fa4eb520d008dac9b09a2b%7C5a6f30998a9543e9a941e2c7022c9f11%7C0%7C0%7C638044057579508542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K8ggUV1NZwY2jaf%2FspuG23YplG1QWdSLyRUF%2F0ks3ys%3D&reserved=0&utm_source=north%20shore%20news&utm_campaign=north%20shore%20news%3A%20outbound&utm_medium=referral  دیدن کنید.

https://www.nsnews.com/local-news/whistler-transit-service-will-have-more-buses-this-winter-6126934
https://www.nsnews.com/local-news/whistler-transit-service-will-have-more-buses-this-winter-6126934
Call Now Button