تغییرات در مزایای والدین

کارلا کوالترو، وزیر کار گفت، دولت فدرال کانادا قصد دارد مزایای جدیدی را برای والدینی که کودکی را به فرزندخواندگی می گیرند یا از رحم اجاره ای استفاده می کنند در نظر بگیرد.

لیبرال ها در طول انتخابات 2019 وعده دادند که برای والدینی که کودکی را به فرزندخواندگی می گیرند، یک مرخصی 15 هفته ای در نظر بگیرند تا همه از مزایای یکسانی برخوردار شوند، اما این کمک شامل حال خانواده هایی که از رحم اجاره ای استفاده می کردند، نمی شد.

در بیمه اشتغال فعلی، مرخصی استاندارد والدین شامل 35 هفته مرخصی استحقاقی برای یکی از والدین یا مجموعا  40 هفته مرخصی برای هر دو والدین می باشد.

Call Now Button