بزرگراههای دوچرخهسواری پیشنهاد شده، میتوانند دوچرخهسواری را در مترو ونکوور آسانتر و در دسترستر کنند

بر اساس یک گزارش جدید، شبکه ای از “بزرگراه های دوچرخه” در سراسر مترو ونکوور می تواند در هزینه و زمان مردم صرفه جویی کنند و در عین حال انتشار کربن در منطقه را کاهش دهد.

بزرگراههای دوچرخهسواری پیشنهادی میتواند به اتصال جوامعی کمک کند که به طور سنتی از این نوع حملونقل استفاده نمی کنند، در حالی که اهداف کاهش کربن را که توسط مقامات محلی، منطقهای و استانی تبلیغ میشود، ترویج میکنند.

Pedaling Towards Equity که توسط HUB Cycling تهیه شده است، بیان می کند، یک سوم خانوارهای مترو ونکوور 70 درصد از درآمد خود را صرف مسکن و حمل و نقل می کنند، که بخشی از آن به دلیل هزینه های بالای مالکیت خودرو و فرصت های حمل و نقل محدود در بسیاری از جوامع است.

Evan Hammer مدیر برنامه ریزی و سیاست در HUB Cycling، یک سازمان غیرانتفاعی که بر ترویج دوچرخه سواری در اطراف مترو ونکوور متمرکز است، گفت، هزینه ای که جامعه برای ایجاد زیرساخت ها برای جاده ها می گیرد بسیار بیشتر از زیرساخت های دوچرخه سواری است.

بر اساس گزارش HUBشبکه ای از مسیرهای دوچرخه ایمن، متصل و در دسترس می تواند باعث صرفه جویی در هزینه، بهبود سلامت و کاهش انتشار کربن در سراسر منطقه شود.

این گزارش خاطرنشان می کند، دسترسی به زیرساخت های دوچرخه سواری با بالاترین کیفیت به طور مساوی در سراسر منطقه توزیع نشده است.

محلههایی با درآمد پایینتر، نسبت بیشتری از ساکنان جوانتر، مالکیت خودرو کمتر، و تعداد بیشتری از جمعیتهای نژادی و یا مهاجران تازه، کمتر به شبکههای دوچرخهسواری باکیفیت دسترسی دارند.

گزارش HUB بر نیاز به توزیع عادلانهتر زیرساختهای دوچرخهسواری با کیفیت بالا در سراسر منطقه برای رسیدگی به نابرابری حملونقل تاکید کرد.

برنامه های آزمایشی در هلند، آلمان و بریتانیا نشان می دهند، “بزرگراه های دوچرخه” هم مقرون به صرفه هستند و هم دوچرخه سواری را به عنوان یک گزینه عملی تشویق می کنند.

Hammer گفت: همپوشانی های زیادی با مسیرهای بالقوه بزرگراه دوچرخه سواری که ما شناسایی کردیم و شبکه فعلی دوچرخه سواری وجود دارد.

گزارش HUB بر اولویت بندی جوامع محروم در راه اندازی یک شبکه در سطح منطقه متمرکز بود.

Hammer به تفاوت زیرساخت های دوچرخه سواری در سمت غربی ونکوور، با مسیرهای دوچرخه سواری با کیفیت بالا، مستقیم و مجزا در منطقه جنوب شرقی شهر، جایی که دوچرخه سواران معمولا جاده را با وسایل نقلیه مشترک هستند، اشاره کرد که مسیرها بسیار کمتر مستقیم هستند.

مطالعات نشان دادهاند دسترسی به زیرساختهای دوچرخهسواری معمولاً منجر به افزایش تعداد افرادی میشود که از وسایل حملونقل فعال استفاده میکنند، که شامل دوچرخهسواری، پیادهروی، اسکوتر و موارد دیگر میشود.

بر اساس گزارش HUB، در حال حاضر، حدود 2.3 درصد از رفت و آمدها در مترو ونکوور از حمل و نقل فعال استفاده می کنند.

Dan Mountain سخنگوی TransLink، در ایمیلی نوشت، TransLink امسال 34 میلیون دلار در زیرساخت های دوچرخه سواری و پیاده روی از طریق برنامه بودجه شهرداری خود سرمایه گذاری کرد.

این برنامه با هدف ایجاد 850 کیلومتر زیرساخت دوچرخه سواری با قابلیت دسترسی بالا تا سال 2050، به شهرداری های مترو کمک مالی می کند تا زیرساخت های دوچرخه سواری جدید را ارتقا دهند یا بسازند.

Hammer گفت، اطمینان از اینکه زیرساخت هایی مانند بزرگراه های دوچرخه، نیازهای جوامع محروم را برآورده می کند، به معنای مشارکت دادن جوامعی است که قرار است به آنها خدمات رسانی شود.

او گفت، جوامع باید فعالانه در تصمیم گیری شرکت کنند تا طراحی شبکه دیدگاه های آنها را در بر گیرد.

این گزارش در اولویت قرار دادن مناطق محروم را به عنوان راهی برای افزایش تعداد دوچرخه سواران و سایر کاربران فعال حمل و نقل در منطقه توصیه می کند

Call Now Button