مجید جوهری عضو ایرانی‌تبار پارلمان کانادا، در نشست مجلس عوام از مبارزات مردم ایران حمایت کرد

مجید جوهری نماینده ایرانی تبار منطقه ریچموندهیل در پارلمان کانادا در یک سخنرانی از مبارزات مردم ایران و نحوه برخورد حکومت با آنها صحبت کرد.

وی در سخنان خود به نیلوفر بیانی فعال محیط زیست و آرمیتا عباسی که در اعتراضات بازداشت شده‌ اشاره کرد.

وی گفت، ایرانیان به ویژه زنان شجاع ایران، خشم، درد، سختی و خشونت زیادی را تجربه می کنند. آنان دلیرانه و پر از امید در برابر چهار دهه ظلم حکومت جمهوری اسلامی مقاومت و مبارزه کرده‌اند و ما وظیفه خود می‌دانیم که به طور پیوسته و محکم از مردم شجاع ایران حمایت کنیم.

وی گفت، من از خانم Laura Boldrini عضو پارلمان ایتالیا و خانم Carmen Wegge عضو پارلمان آلمان درخواست همکاری کردم.

وی در پایان سخنان خود به زبان فارسی گفت: قلب من همواره برای خاک زادگاهم ایران و فرزندان دلیرش می‌تپد. به امید ایرانی همیشه آزاد و آباد.

Call Now Button