بریتیش کلمبیا قصد دارد، ثبت نوع جنسیت از گواهی تولد را حذف کند

دولت استانی لایحه ‌ای ارائه کرده که در صورت تصویب، مردم بریتیش کلمبیا می توانند درخواست گواهی تولد بدون تعیین جنسیت را بدهند.

بر اساس این طرح دو تغییر پیشنهاد شده است، یکی افراد بالای 12 سال بتوانند نوع جنسیت ذکر شده در شناسنامه خود را بدون تأیید پزشک یا روانشناس تغییر دهند، و دوم افراد بالای 12 سال بتوانند گواهی تولدی بدون ذکر جنسیت درخواست دهند.

آدریان دیکس وزیر بهداشت BC گفت، بریتیش کلمبیا استانی با تنوع جنسیتی است و دولت بر مدرن کردن روش‌های ثبت جنسیت تاکید دارد.

بر اساس قانون فعلی بریتیش کلمبیا، جنسیت فرد باید در گواهی تولد ذکر شده باشد. جنسیت زن F، مرد M و تراجنسیتی X برای انتخاب نمایش داده می شود.

با تصویب این طرح بریتیش کلمبیا نیز همانند انتاریو و نوا اسکوشیا به تعیین نوع جنسیت در گواهی تولد نیاز نخواهد داشت.

این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون باید دو بار دیگر به تصویب برسد و موافقت سلطنتی را دریافت کند.

بریتیش کلمبیا در سرشماری سال 2021 در رتبه سوم استان های کانادا از نظر تعداد افراد تراجنسیتی و نان باینری قرار گرفت.

Call Now Button