بیشتر وقت مدیران مدارس برای رسیدگی به مسائل رفتاری دانش ‌آموزان صرف می شود

نظرسنجی انجمن مدیران مدارس تورنتو که نماینده هزار مدیر و معاون است، نشان می دهد، 74 درصد از پاسخ دهندگان از کنترل رفتار دانش آموزان شکایت داشته و آن را دشوار می دانند.

36 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند، خشونت در مدرسه آنها از جمله دعوا، فحاشی و در برخی موارد همراه داشتن سلاح در حال افزایش است.

بر اساس این نظرسنجی، برخی از مدیران می گویند، تقریبا 90 درصد از روزهای خود را صرف رسیدگی به مسائل مربوط به رفتار دانش ‌آموزان، مداخله در بحران، یا امنیت دانش آموزان می ‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی، حدود 90 درصد از پاسخ دهندگان احساس می کنند با امکانات فعلی نمی توانند امنیت مدرسه را تأمین کنند. حدود نیمی از پاسخ دهندگان نیز اعلام کردند، کارکنان شورا و رؤسا از نظر تامین منابع فیزیکی و پرسنل برای رسیدگی به مسائل جاری امنیت مدرسه پاسخگو نبوده اند.

بر اساس این نظرسنجی ، تنها 34 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند مدارس شان دوربین های امنیتی کارآمد دارد، و 66 درصد دیگر به خراب بودن دوربین های موجود، کمبود دوربین یا عدم وجود دوربین اشاره کردند.

Call Now Button